Związek Powiatów Polskich - BIP

Jak zostać członkiem Związku Powiatów Polskich

W celu uzyskania członkostwa w Związku Powiatów Polskich, rada powiatu lub miasta na prawach powiatu powinna podjąć uchwałę o przystąpieniu do ZPP oraz o wyborze (jednego) delegata na Zgromadzenie Ogólne i przesłać ją do Biura ZPP. Podstawą prawną do podjęcia uchwały o przystąpieniu powiatu do Związku Powiatów Polskich jest art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ponieważ Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem i stosuje się do przepisów ustawy o stowarzyszeniach, a nie związkiem powiatów w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym.

Następnie Zarząd ZPP podejmuje uchwałę o przyjęciu powiatu lub miasta na prawach powiatu w poczet członków ZPP i od tego momentu powiat lub miasto na prawach powiatu staje się pełnoprawnym członkiem ZPP. Powiaty i miasta na prawach powiatu wchodzące w skład ZPP mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do prac w Komisjach ZPP. Komisje pracują za pomocą Internetu. Przedstawiciele ZPP uczestniczą w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z § 9 Statutu, członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek członkowskich. Wysokość oraz terminy płatności składki członkowskiej określają Uchwały Zgromadzenia Ogólnego ZPP nr I/7/99, nr VIII/22/05 i nr XI/12/08.

Więcej szczegółów o tym jak zostać członkiem ZPP można znaleźć tutaj