Związek Powiatów Polskich - BIP

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz - Notatka z przeprowadzonego naboru

Warszawa, dnia 27 listopada 2018 r.

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz - Notatka z przeprowadzonego naboru

Warszawa, dnia 22 listopada 2018 r.

Notatka z przeprowadzonego naboru

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

OGŁASZA NABÓR Nr 1/18
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista/Ekspert

w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

Dodatkowe atuty:

 • zainteresowanie prawem ochrony środowiska, transportem,
 • doświadczenie w administracji publicznej.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny)

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 1/2018”

w terminie do 22 października 2018 r., do godz. 14:00 (liczy się data wpływu). 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze ZPP​


 

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

OGŁASZA NABÓR Nr 2/18
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista/Ekspert

w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 3/4
Miejsce wykonywania pracy: Biuro ZPP, Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 63/2

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • wsparcie Zespołu Radców Prawnych,
 • udział  w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

Kluczowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 2/2018”
w terminie do 22 października 2018 r., do godz. 14:00 (liczy się data wpływu). 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze ZPP​

Nabór na stanowisko: Redaktor naczelny Biuletynu PPP - Notatka z przeprowadzonego naboru

Notatka z naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego Biuletynu PPP

Nabór na stanowisko: Redaktor naczelny Biuletynu PPP

Związek Powiatów Polskich poszukuje osoby na stanowisko Redaktora Naczelnego cyklu biuletynów poświęconych partnerstwu publiczno-prywatnemu. Osoby, która będzie odpowiedzialna za kompleksowe nadzorowanie powstawania co kwartał kolejnego biuletynu dotyczącego tej tematyki. Szczegóły poniżej:

Zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie projektu wydawniczego kwartalnika poświęconego tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • koordynowanie pracy Redakcji;
 • przygotowanie i realizacja planu wydawniczego;
 • nadzorowanie prac Redakcji związanych z opracowaniem i przygotowaniem do druku materiałów redakcyjnych;
 • wyszukiwanie autorów i inicjowanie zamówień na szczególnie przydatne opracowania specjalistyczne, autorskie dotyczące problematyki PPP;
 • utrzymywania kontaktów z autorami, sprawdzanie materiałów pod kątem odpowiedniego wyeksponowania tematu PPP, opracowywanie edytorskie publikacji, weryfikacja treści pod kątem merytorycznym i formalnym;
 • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych i przeprowadzanie wywiadów dotyczących tematyki PPP;
 • dobór i archiwizacja zdjęć;
 • współpraca z drukarnią w zakresie łamania, przygotowania graficznego, korekty i druku kolejnych numerów „Biuletynu PPP”.

Kluczowe wymagania:

Wymagania ogólne (kryteria dostępu):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

Kompetencje wymagane (kryteria dostępu):

 • wykształcenie wyższe – prawnicze lub ekonomiczne;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza);
 • doświadczenie w pisaniu tekstów;

Kompetencje pożądane (kryteria oceny):

 • doświadczenie w pracy redakcyjnej, w tym procesu wydawniczego;
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki;
 • umiejętność kierowania pracą zespołu;
 • znajomość prawa samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego;
 • znajomość problematyki PPP;
 • zaawansowana znajomość MS Word.

Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność;
 • odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie;
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: ok. 1/5 etatu,
 • miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania/przebywania pracownika,
 • charakter pracy: praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy, telepraca
 • wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze ok. 2.000 zł brutto
 • pierwsza umowa zostanie zawarta na okres od momentu wyłonienia pracownika na okres trzech miesięcy, jeżeli w tym okresie pracownik się sprawdzi zostanie zawarta kolejna umowa na czas określony do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenie kandydatury na redaktora naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:

 • list motywacyjny,
 • życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć redakcyjnych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia lub uprawnień zawodowych,
 • oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków redaktora naczelnego,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • przesłanie 5 przykładowych własnych tekstów,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Nazwa i adres jednostki przeprowadzającej nabór:

Związek Powiatów Polskich, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl, lub w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY”

w terminie do 1 grudnia 2017 r., do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).

Zdobądź grant! Nabór chętnych do prowadzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

Prowadzisz lub zarządzasz szkołą, która współpracuje z rodzicami, wychodzi do lokalnej społeczności podejmując dla niej różne działania, której kierownictwo, grono pedagogiczne i personel nie boi się wyzwań? Jesteś wójtem, burmistrzem, prezydentem, starostą, prezesem stowarzyszenia, fundacji lub dyrektorem szkoły publicznej lub niepublicznej? Chcesz pozyskać dla swojej szkoły dodatkowe fundusze? W Twojej lokalnej wspólnocie są dorośli, którzy nie radzą sobie na rynku pracy, są bierni i mają niskie kompetencje edukacyjne, a Ty chciałbyś im pomóc? To ogłoszenie kierujemy do Ciebie.
 
Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór dla organów prowadzących szkoły, które uczynią je Lokalnymi Ośrodkami Wiedzy i Edukacji. Wspólnie z partnerami (Uniwersytetem Jagiellońskim, Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, Wyższą Szkoła Ekonomii i Informatyki) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizujemy projekt, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przekażemy Ci finansowy grant na prowadzenie ośrodka, pomożemy w jego uruchomieniu i będziemy Cię wspierać podczas jego funkcjonowania.
 
Dzięki udziałowi w naszym projekcie:
 • wzmocnisz rolę Twojej szkoły jako lokalnego centrum integrującego społeczność wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu;
 • Twoja szkoła stanie się liderem edukacyjnym, animatorem działań dla lokalnej społeczności, wzorem dla innych placówek;
 • Twoja szkoła podniesie jakość swojej pracy i wprowadzi nowe formy działania;
 • pozyskasz dla Twojej szkoły grant w wysokości blisko ćwierć miliona zł;
 • Twoja szkoła wzbogaci się o sprzęt techniczny i przeprowadzi adaptację obiektu do pełnienia funkcji ośrodka;
 • nauczyciele i pracownicy Twojej szkoły zyskają możliwość dodatkowego wynagrodzenia;
 • ze wsparciem ekspertów opracujesz diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych członków Twojej lokalnej społeczności, osób funkcjonujących w otoczeniu szkoły;
 • uzyskasz kolejną formę wsparcia osób potrzebujących pomocy w Twojej lokalnej wspólnocie: dorosłych gorzej wykształconych, nieradzących sobie na ryku pracy i biernych;
 • mieszkańcy Twojej wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu zyskają możliwość udziału w różnych formach kształcenia i rozwoju kompetencji.
Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem powyższych korzyści dla Twojej szkoły, lokalnej społeczności, gminy, miasta, powiatu - przeczytaj uważanie załączone do ogłoszenia dokumenty, a następnie przemyśl i przygotuj koncepcję uruchomienia i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Zanim złożysz formalny wniosek, będziesz miał czas na zadanie nam pytań i uzyskanie odpowiedzi, które wyjaśnią wątpliwości i pomogą przygotować zgłoszenie.
 
Na pytania od zainteresowanych czekamy do 25 marca br. Wnioski przyjmować będziemy od 31 marca do 28 kwietnia br. na adres podany w procedurze naboru grantów. Szczegóły opracowania zgłoszenia w załącznikach.
 
Procedura naboru wraz z załącznikami (.pdf)
Załącznik nr 2. Wzór umowy o powierzeniu grantu (.pdf)
Załącznik nr 4. Wzór zapytania do Procedury naboru (.doc)
Załącznik nr 5. Wzór wniosku aplikacyjnego (.doc)
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE NABORU DOSTĘPNE SĄ PO KLIKNIĘCIU TUTAJ