Związek Powiatów Polskich - BIP

Do kompetencji Zarządu Związku Powiatów Polskich należy:

 • prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku zgodnie z celami statutowymi i przepisami prawa,
 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 • przygotowanie projektów dokumentów programowych, w tym projektu planu działalności Związku ,
 • przygotowanie projektu budżetu Związku,
 • ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego,
 • opracowanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego i projektu ordynacji wyborczej,
 • delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
 • powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura,
 • podejmowanie uchwał  dotyczących działalności gospodarczej Związku, w tym o tworzeniu podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich,
 • realizacja rocznego budżetu Związku,
 • gospodarowanie majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego budżetu oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku, w tym do:
  • zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne,
  • przyjmowania darowizn, spadków i zapisów,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 • określanie liczby oraz wybór wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym,
 • powoływanie doraźnych zespołów i grup oraz określanie ich zadań,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał.

Zarząd Związku Powiatów Polskich

Prezes Zarządu

Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński

Wiceprzewodniczący Zarządu

Robert Godek - Starosta Strzyżowski

Janina Kwiecień - Starosta Kartuski

Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski

Andrzej Płonka - Starosta Bielski

Zenon Rodzik - Starosta Opolski (Lubelski)

Sławomir Snarski - Starosta Bielski

Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński

Marek Tramś - Starosta Polkowicki

Członkowie Zarządu

Sebastian Burdzy - Starosta Średzki

Zbigniew Deptuła - Starosta Makowski

Ewa Janczar - Radna Rady m. st. Warszawy

Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski

Franciszek Koszowski - Starosta Świecki

Edmund Kotecki - Starosta Brzeziński

Józef Kozina - Starosta Głubczycki

Adam Krzysztoń - Starosta Łańcucki

Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski

Krzysztof Lis - Starosta Szczecinecki

Andrzej Nowicki - Starosta Piski

Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki