Związek Powiatów Polskich - BIP

Komisja Rewizyjna - Związek Powiatów Polskich - BIP

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Zgromadzenie Ogólne spośród delegatów na Zgromadzenie Ogólne. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego Komisji.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,
  • kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
  • sporządzanie opinii do rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz rocznego sprawozdania finansowego przedkładanych Zgromadzeniu Ogólnemu,
  • przyjmowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Andrzej Szymanek - radny Powiatu Wieruszowskiego

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Brezdeń - Starosta Oławski

Andrzej Ciołek - Wicestarosta Gołdapski

Zdzisław Gamański - Starosta Chełmiński

Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski

Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni

Waldemar Trelka - Starosta Radomski

Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki