Związek Powiatów Polskich - BIP

Zarząd Związku Powiatów Polskich - Związek Powiatów Polskich - BIP

Do kompetencji Zarządu Związku Powiatów Polskich należy:

 • prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku, zgodnie z celami statutowymi i przepisami prawa,
 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 • przygotowanie projektów dokumentów programowych, przygotowanie projektu budżetu Związku,
 • ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego,
 • opracowanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego i projektu ordynacji wyborczej,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i stanowisk na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego,
 • delegowanie i odwoływanie przedstawicieli Związku w innych organizacjach i instytucjach oraz podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
 • nawiązanie oraz rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Biura,
 • realizacja rocznego budżetu Związku,
 • gospodarowanie majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego budżetu oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku, w tym do:
  • zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne,
  • przyjmowania darowizn, spadków i zapisów,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 • ustalanie liczby i wybór Wiceprezesów Zarządu spośród Członków Zarządu,
 • przyjęcie regulaminu pracy Zarządu,
 • przyjęcie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,
 • zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym,
 • powoływanie Komisji merytorycznych Związku i określenie zakresu ich działania,
 • powoływanie doraźnych zespołów i grup oraz określanie ich zadań,
 • podejmowanie pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego stanowisk, apeli, rezolucji lub innych aktów o podobnym charakterze w sprawach istotnych dla wspólnot samorządowych.

Zarząd Związku Powiatów Polskich

Prezes Zarządu

Andrzej Płonka - Starosta Bielski

Wiceprzewodniczący Zarządu

Tadeusz Chrzan - Powiat Jarosławski

Jan Grabkowski - Starosta Poznański

Jerzy Kolarz - Starosta Buski

Adam Krzysztoń - Starosta Łańcucki

Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski

Marian Niemirski - Starosta Przysuski

Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski

Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński

Członkowie Zarządu

Mirosław Czapla - Starosta Malborski

Zbigniew Deptuła - Starosta Makowski

Jarosław Dudkowiak - Starosta Głogowski

Ewa Janczar - Radna Rady m. st. Warszawy

Józef Matysiak - Starosta Rawski

Andrzej Nowicki - Starosta Piski

Wojciech Pałka - Starosta Krakowski

Andrzej Potępa - Starosta Brzeski

Radosław Roszkowski - Starosta Prudnicki

Dariusz Szustek - Starosta Łukowski

Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski

Mirosław Walicki - Starosta Garwoliński