Związek Powiatów Polskich - BIP

Przedmiot działalności i kompetencje - Związek Powiatów Polskich - BIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Celem Związku Powiatów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Związek Powiatów Polskich reprezentuje interesy zrzeszonych w nim powiatów, a także może reprezentować interesy innych powiatów na ich wniosek. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.

Związek Powiatów Polskich powyższe cele realizuje poprzez:

1) reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,

2) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,

3) propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej,

4) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,

5) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,

6) prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,

7) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków,

8) współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi,

9) delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,

10) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,

11) prowadzenie działalności analityczno-naukowej w zakresie związanym z funkcjonowaniem samorządu powiatowego.