Związek Powiatów Polskich - BIP

Konwenty powiatów - Związek Powiatów Polskich - BIP

Konwenty powiatów

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek powołuje 16 Konwentów Powiatów.
 2. Konwent Powiatów reprezentuje interesy członków Związku w województwie. Konwent Powiatów nie jest terenową jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 10a ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Konwent Powiatów pełni rolę doradczą względem organów Związku i może w szczególności przyjmować, z zastrzeżeniem ust. 4, własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu pisma o podjęcie interwencji - w sprawach związanych z celami statutowymi Związku.
 4. Stanowiska w sprawach dotyczących ustroju samorządu powiatowego Konwent Powiatów zobowiązany jest uprzednio uzgodnić z Zarządem.
 5. Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.
 6. Konwent Powiatów tworzą starostowie powiatów i prezydenci miast na prawach powiatu będących członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie.
 7. W posiedzeniach Konwentu Powiatów mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, przedstawiciele powiatów nie będących członkami Związku, członkowie Zarządu Związku, pracownicy Biura Związku oraz inne osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu lub zaproszone przez Przewodniczącego Konwentu Powiatów.
 8. Konwent Powiatów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Konwentu Powiatów.
 9. Konwent Powiatów może wybrać ze swojego grona Zastępcę (Zastępców) Przewodniczącego Konwentu Powiatów.
 10. Przewodniczący Konwentu Powiatów organizuje pracę Konwentu oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.
 11. Przewodniczący Konwentu Powiatów lub wyznaczony przez niego zastępca może uczestniczyć, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Związku.
 12. Konwent Powiatów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Konwentu Powiatów. O miejscu i terminie posiedzenia Przewodniczący Konwentu Powiatów informuje Biuro Związku. Protokół z posiedzenia Konwentu Powiatów wraz z przyjętymi na posiedzeniu stanowiskami i opiniami, Przewodniczący Konwentu Powiatów zobowiązany jest przekazać do Biura Związku w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia.
 13. Konwent Powiatów może przyjąć szczegółowy regulamin określający tryb pracy Konwentu Powiatów. Postanowienia regulaminu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu. 
 14. Członkowie Konwentu Powiatów pełnią swoje funkcje honorowo.