Związek Powiatów Polskich - BIP

Zgromadzenie Ogólne - Związek Powiatów Polskich - BIP

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 • kształtowanie programu działalności Związku,
 • uchwalanie Statutu,
 • przyjmowanie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego oraz ordynacji wyborczej,
 • ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 
 • uchwalanie budżetu Związku, • uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, 
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, 
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Związku,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
 • uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji.